Stanovy spolku

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 • Název spolku je: "Migej z.s." (dále jen "spolek");
 • sídlem spolku je Bohumínská 440/48, Ostrava
 • spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky - spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;
 • charakter spolku - spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. II

Účel spolku

Spolek Migej je otevřenou, nezávislou, nepolitickou a dobrovolnou organizací s právní subjektivitou, která vznikla za účelem rozvoje pohybových schopností a dovedností v oblasti lyžování, cyklistiky, outdoorových i indoorových aktivit u osob s handicapem i bez handicapu.

čl. III

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 • pomoc zdravotně znevýhodněným osobám a jejich rodinám v oblasti zájmové pohybové činnosti se zaměřením na integraci a socializaci,
 • výuka lyžování pro osoby s handicapem, monoski, seznámení intaktní společnosti s možnostmi lyžování handicapovaných,
  1. zájmová činnost zdravých i zdravotně znevýhodněných dětí v oblasti sportu,
  2. pořádání odborných seminářů, přednášek a konferencí, praxí a stáží,
  3. pořádání soustředění pro děti a mladistvé, zdravé i zdravotně znevýhodněné. S využitím kompenzačních pomůcek, zapojit handicapované mezi osoby bez handicapu. ( Monoski, Handbike, atd..)
  4. seznamování veřejnosti s problematikou zdravotně znevýhodněných.

čl. IV

Členství ve spolku

 • Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 6 let a právnické osoby.
 • Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
 • Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 • Členství zaniká
 • závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
 • rozhodnutím o vyloučení;
 • nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
 • úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku.
 • Člen s hlasovacím právem má právo
 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 • Člen s hlasovacím právem má povinnost
 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku)
 • platit členské příspěvky, ve výši stanovené výkonným výborem
 • Člen sdružení bez hlasovacího práva má právo:
 • účastnit se jednání valné hromady,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení.
 • Člen sdružení bez hlasovacího práva má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené výkonným výborem.

čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • Statutární orgán - předseda
 • Nejvyšší orgán - výbor spolku

čl. VI

Statutární orgán - předseda

 • Statutárním orgánem spolku je předseda.
 • Funkční období předsedy je desetileté.

čl. VII

Výbor spolku

 • Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 • Výbor je čtyřčlenný.
 • Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 • Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
 • Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 • Funkční období výboru je pětileté.
 • V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jako by nebylo přijato.
 • Výbor:
 • volí předsedu spolku;
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru;
 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
 • konkretizuje činnost pro další období;
 • stanovuje výši členských příspěvků.

čl. VIII

Zásady hospodaření

 • Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
 • Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. IX

Okolnosti zániku spolku

V případě zániku sdružení ustaví výbor likvidační komisi, která provede likvidaci majetku a se zůstatkem naloží podle platných právních norem.